20130703_112146.jpg20130703_115525.jpg20130703_112421.jpg20130703_115335.jpg

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt należy przekazać 48 godzin przed ubojem, w przypadku uboju zwierząt które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan, powiadomienie należy przekazać przed przeprowadzeniem uboju lub nie późnej jak 48 h po uboju. 

 

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA UBOJU BYDŁA DO DWUNASTEGO MIESIĄCA ŻYCIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

W przypadku uboju bydła do dwunastego miesiąca życia urodzonego w państwach lub ich regionach
o kontrolowanym oraz nieokreślonym ryzyku występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”.

 

Podstawy prawne

 

1. Rozporzadzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

2. Rozporzadzenie w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa na użytek własny.

3. Rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji osob uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069 z dnia 21 października 2009 r. określ. przepisy sanitarne dot. prod. ub. poch. zw., nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

6. Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

9. Załącznik numer 1 do Rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie.

 

 

Informacje o uboju na użytek własny

 

Ulotka ubój zwierząt na użytek własny.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz.