20130703_112146.jpg20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKOŁOWIE PODLASKIM przygotowana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. (dalej: „Rozporządzenie”),

 

I. Administrator

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w ramach czynności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim (dalej: „Administrator”),

II. Informacja o Współadministratorach

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są:
• w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 22 632, 64, 59.


III. Dane kontaktowe Administratora i Współadministratorów

a) Kontakt z Administratorem:
 korespondencja listowną: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim, ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski;
 korespondencja e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– także w przypadku kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

b) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 22 623 24 81,
c) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 25 632 64 59,

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

a) Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez Administratora w celu wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii m.in. w następujących aktach prawnych:

• ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557),
• ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242),
• ustawie o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 1541),
• ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967),
• ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 122),
• ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269),
• ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt tj. z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 546),
• rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
• rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1).

b) Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt a) powyżej:

• art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• art. 6 ust. 1 pkt e) Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

V. Informacja o obowiązku podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym
i jest konieczne w celu przeprowadzania postępowania, rozpatrzenia wniosku lub innego żądania, z którym zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

VII. Udostępnienie danych osobowych

W przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, w szczególności stronom postępowania, ich pełnomocnikom lub przedstawicielom zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podmiotom przetwarzającym administratora.

VIII. Informacja o skardze do organu nadzorczego

W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.