20130703_112146.jpg20130703_115335.jpg20130703_115525.jpg20130703_112421.jpg

Deklaracja dostępności

 

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim  (ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaskim, tel: (025) 781-27-02 , fax: (025) 781-61-49 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05.12.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2016.

 

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Pycka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

 

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim znajduje się przy ul. Ząbkowskiej 5, 05-300 Sokołów Podlaski.  

PIW zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze budynku.

 1. Wejście do budynku po schodach lub z poziomu partery (wejście b); 
 2. Brak wind, korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku, schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro;
 3. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
 4. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń;
 5. Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.

 

10. Informacje dodatkowe

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKOŁOWIE PODLASKIM przygotowana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. (dalej: „Rozporządzenie”),

 

I. Administrator

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w ramach czynności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim (dalej: „Administrator”),

II. Informacja o Współadministratorach

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są:
• w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 22 632, 64, 59.


III. Dane kontaktowe Administratora i Współadministratorów

a) Kontakt z Administratorem:
 korespondencja listowną: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim, ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski;
 korespondencja e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– także w przypadku kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

b) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 22 623 24 81,
c) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 25 632 64 59,

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

a) Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez Administratora w celu wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii m.in. w następujących aktach prawnych:

• ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557),
• ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242),
• ustawie o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 1541),
• ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967),
• ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 122),
• ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269),
• ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt tj. z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 546),
• rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
• rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1).

b) Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt a) powyżej:

• art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• art. 6 ust. 1 pkt e) Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

V. Informacja o obowiązku podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym
i jest konieczne w celu przeprowadzania postępowania, rozpatrzenia wniosku lub innego żądania, z którym zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

VII. Udostępnienie danych osobowych

W przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, w szczególności stronom postępowania, ich pełnomocnikom lub przedstawicielom zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podmiotom przetwarzającym administratora.

VIII. Informacja o skardze do organu nadzorczego

W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej.


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia.

 

 

Podstawy prawne

 

1. Rozporzadzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

2. Rozporzadzenie w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa na użytek własny.

3. Rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji osob uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069 z dnia 21 października 2009 r. określ. przepisy sanitarne dot. prod. ub. poch. zw., nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

6. Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

9. Załącznik numer 1 do Rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie.

 

 

Informacje o uboju na użytek własny

 

Ulotka ubój zwierząt na użytek własny.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz.

 

 

Wywóz zwierząt towarzyszących do krajów trzecich:

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących wywożonych do krajów trzecich na podstawie ważnego 48 godzin orzeczenia lekarsko - weterynaryjnego wystawionego przez lekarza weterynarii w dowolnej lecznicy oraz dowodu aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie (w paszporcie lub książeczce zdrowia)
 2. Świadectwo wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest ważne 15 dni.
 3. Przy wyjeździe ze zwierzęciem towarzyszącym do kraju trzeciego właściciel winien upewnić się, czy nie zmieniły się warunki wwozu zwierząt do danego kraju. Kraje takie jak Australia, Japonia, RPA wymagają świadectw zdrowia zwierząt wystawionych na własnych wzorach ww. krajów oraz świadectwa przedeksportowego. W przypadku nowych wymagań właściciel zwierzęcia powinien przedstawić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wymagane przez dany kraj świadectwo wraz z jego tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli warunki te są spełnione Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwo na dostarczonym wzorze. i jest ważne 15 dni.

 

 

LINK do GIW: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=3863