Kontakt

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Przygotowana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. (dalej: „Rozporządzenie”),
 1. Administrator

  Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w ramach czynności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim (dalej: „Administrator”),

 2. Informacja o Współadministratorach

  Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są:

  • w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  • w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl; tel: 22 632, 64, 59.
 3. Dane kontaktowe Administratora i Współadministratorów

  • Kontakt z Administratorem:
   • korespondencja listowną: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim, ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski;
   • korespondencja e-mail: sokolow@piwsokolow.com,
   • także w przypadku kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.
  • w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  • w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: wiw@wiw.mazowsze.pl; tel: 25 632 64 59,
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

  a) Cele przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez Administratora w celu wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii m.in. w następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557),
  • ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242),
  • ustawie o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 1541),
  • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967),
  • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 122),
  • ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269),
  • ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt tj. z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 546),
  • rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
  • rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1).

  b) Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt a) powyżej:

  • art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 pkt e) Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 5. Informacja o obowiązku podania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu przeprowadzania postępowania, rozpatrzenia wniosku lub innego żądania, z którym zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7. Udostępnienie danych osobowych

  W przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, w szczególności stronom postępowania, ich pełnomocnikom lub przedstawicielom zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podmiotom przetwarzającym administratora.

 8. Informacja o skardze do organu nadzorczego

  W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 9. Prawa osób, których dane dotyczą

  Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Liczba odwiedzin: 22449
Projektowanie stron internetowych
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem