20130703_112146.jpg20130703_112421.jpg20130703_115335.jpg20130703_115525.jpg
 • Ogłoszenie nr: 155649
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 listopada 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • inspektor weterynaryjny
  • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
    ul. Ząbkowska 5
   08-300 Sokołów Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sokołów Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów produkujących żywność, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego;
 • nadzór nad stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt w zakłądach mięsnych, w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne;
 • zbieranie danych z zakresu bezpieczeństwa żywności i tworzenie sprawozdań, przekazywanie danych do jadnostek nadrzędnych, w celu uzyskania i prztwarzania informacji z ww. zakresu;
 • przeprowadzania kontroli urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w podmiotach będących pod nadzorem PLW, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa weterynaryjnego;
 • pobieranie prób do badań urzędowych w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   praca przy komputerze, praca w terenie, krajowe podróże służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z przeprowadzaniem kontroli,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
    praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zooteczniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w administarcji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
  • znajomość polskiego oraz unijnego prawa weteryanryjnego
  • znajomość przepisów prawa administracyjnego
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • tytuł specjalisty z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-11-2013

Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Ząbkowska 5
   08-300 Sokołów Podlaski